Tagasiside

Tagasiside aluseks on Helen Barretti kolm küsimust:

1. WHAT? – mida ma olen sellel kursusel õppinud ja oma uute teadmiste-oskuste tõendamiseks loonud/esitanud (minevik);
2. SO WHAT? – ja mis sellest? – millised asjad selle kursusel õpitust on minu jaoks olulised, tähendusrikkad, väärtuslikud, õpetlikud (olevik);
3. NOW WHAT? – kuhu edasi? – mida kavatsen sellel kursusel õpituga peale hakata, kuhu soovin siit areneda edasi (tulevik).

1.WHAT?

See kursus on õpetanud palju uusi asju, kuna enne ei teadnud ma õppedisainist mitte midagi. Õpisüsteemid, õpiväljundite sõnastamine, erinevad mudelid. Nt Merrilli Kivike tiigis peaks nüüd meile kõigile väga selge olema ja tänu grupitööle ka kõigi poolt läbi katsetatud 🙂 “Tell, Ask, Show ja Do” mõtted, mida olen ka muidu kasutanud, aga mitte nii mõtestatult. Nüüd siis oskan rohkem jälgida ja süsteemselt kasutada.

Rühmatöö osas saime oma oskuseid proovile panna ja jupphaaval selle lõplikule kujule viinud. Omalt poolt olen teinud ära nõutud kodutööd ja need esitanud.

2. SO WHAT?

Sain kursuselt rohkelt teoreetilisi teadmisi ja ka nende rakendamise oskuseid seoses meie kodutöödega. Ja ikka jälle tulen tagasi selle “tell, ask, show ja do” juurde, mida oskan nüüd sihipäraselt kasutada.

3. NOW WHAT?

Üritan õpitut oma töös kasutada ja ehk ka veidi rohkem selle kohta juurde uurida, samuti oskan nüüd rohkem aru saada erinevate kursuste ülesehitusest.

***

Kursuse kontakttunnid olid põnevad ja täis häid näiteid ja mõtteid. Meeldis, et sai väikeseid harjutusi teha ja neile ka kohest tagasisidet. Aga nagu nii mõnedki on juba kirja pannud, siis erinevate ülesannete teemapüsitused olid veidi segased ja seetõttu tuli nii mõnigi asi ümber teha, mis polnud tore.

Hea oli veel see, et sama rühmatöö sai siduda Hans Põldoja aine kodutööga. Aga minu meelest oleks võinud olla kokkuvõttev kohtumine, kus oleks teada saanud, mis teiste rühmade töödest lõpuks valmis sai.

Advertisements

Euroopa Liidu Innovatsioonipoliitika mõju riiklikul ja asutuse tasemel

Euroopa Liidu Innovatsioonipoliitika mõju riiklikul ja asutuse tasemel

Euroopa Liidu juhtorganid on tõstnud innovatsiooni väga olulisele kohale, seades peamiseks eesmärgiks globaalse konkurentsivõime tõstmise. Innovatsiooni toetamiseks on loodud eri poliitikad, algatusi  ja programme. Rahastamise vaates on kõige olulisem  raamprogramm “Horisont 2020”, peale selle rahastatakse uuendusi ka Euroopa Struktuuri- ja Investeeringu Fondi ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kaudu. Euroopa Komisjon aitab edendada innovatsiooni, luues uusi kasvuvõimalusi uute teenuste ja toodete näol, mis  tekivad tänu tehnoloogilistele läbimurretele, uutele protsessidele ja ärimudelitele ning mittetehnoloogilisele innovatsioonile ja uuendustele teenuste valdkonnas. Eraldi võib välja tuua temaatilised poliitikad: sotsiaalne innovatsioon, avaliku sektori innovatsioon, töökoha innovatsioon, disain mis loob innovatsiooni ja vajaduspõhine disain.

Digitaalse innovatsiooni alal on Euroopa Liidu poliitikas oluline algatus  “Innovaatiline liit”, mis on raamprogrammi “Horisont 2020” juhtalgatus. Seal tuuakse välja  10 põhipunkti ning 37 ettepanekut uuteks tegevusteks või olemasolevate tegevuste ümberkorraldamiseks, et rakendada Euroopa teadus- ja  innovatsioonipotentsiaal. Digitaalse innovatsiooni edendamisel pööratakse tähelepanu digitaalsete oskuste arendamisele, sest digitaalse ühisturu loomisel on olulised head IKT teadmised.

Innovaatilise liidu peamised eesmärgid on:

– muuta Euroopa maailmatasemel teadustöö tegijaks;

– kaotada innovatsioonitõkked – näiteks kulukas patentimine, turukillustatus, aeglane standardite kehtestamine ja oskuste nappus –, mis takistavad praegu ideede kiiret turule viimist;

– muuta põhjalikult avaliku ja erasektori koostööviisi, kasutades selleks eelkõige Euroopa institutsioonide, riiklike ja piirkondlike ametiasutuste ja ettevõtjate vahelist innovatsioonipartnerlust.

Eestis tegelevad innovatsioonipoliitikaga peamiselt kaks ministeeriumi: haridus- ja teadusministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM). Haridus- ja teadusministeeriumi poolt on fookus digitaalsete oskuste tõstmisel, muude innovatsioonialaste alguste vedajaks on MKM.

Digitaalse innovatsiooni soodustamiseks loodud riiklikud programmid on suunatud peamiselt infrastruktuuri parendamisele, digitaalsete õppevahendite loomisele ja kasutuselevõtule.

EL ja Eesti innovatsioonipoliitika mõju asutusele, vaatlen põhikooli näitel:

Koolides on tänu digitaalsele innovatsioonile kasutusel digitaalsed õpikeskkonnad, kasutusele on võetud kaasaegne infrastruktuur ning suund on kõigi õppematerjalide digitaliseerimisele.  Infrastruktuurimeetmete kaudu on koolides kõigis klassides projektorid ja  enam-vähem korralik riistvara. Töötajate digitaalsete pädevuste tõstmiseks toimuvad koolitused ning  ainete õpetamine läbi integreeritud õppe koos digitaalsete oskuste omandamisega on täiesti igapäevane.

Viited

https://www.hm.ee/et/tegevused/euroopa-liit/euroopa-liidu-teaduspoliitika

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.4.6.html

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

http://www.horisont2020.ee/

 

Projektõppe kursuse “Tuleviku klassiruum” disain

Siin on meie tuleviku klassiruumi rühmatöö (liikmed on Kristo Siig, Catlyn Kirna ja Keit Kasvandik) kokkuvõtlik postitus.

Terviktegum: õpilased (10.-12. klass või võrdväärne kutsekool) koostavad ühe klassiruumi ümberkujundamise projekti lähtuvalt õppimise ja ruumi vahelistest seostest ning tulevikutrendidest haridustehnoloogias. Kursuse õpiväljundiks on, et õpilased on koostanud 3D mudeli klassiruumist koos eelarve, pedagoogilist konseptsiooni selgitava artikli ning õpilaste suhtumist kaardistava küsitluse tulemustega.

Õpilastelt oodatavad eelteadmised: tabeltarkvara baasteadmine; mõõtmisoskus; esitlemisoskus, eesti keeles kirjutamise oskus (artiklite kirjutamise jaoks), inglise keele lugemisoskus (materjalide jaoks).

Hoiakud ja motivatsioon: soovituslik on anda õpilastele võimalus oma töö vilju vähemalt mingil kujul päriselt realiseerida ehk reaalselt midagi õpperuumis ümber korraldada (mida täielikumal kujul, seda parem), et neil oleks suurem motivatsioon ülesannet teha.

Õppevorm: Kombineeritud õpe. Osa õppest toimub kontakttundides, osa õppest iseseisva töö või rühmatööna õpilaste endi valitud ajal. Juhised iseseisvateks töödeks ning kontakttundide materjalid (puudujatele) on üleval kursuse veebikeskkonnas. Ülesannete esitamine toimub veebikeskkonnas.

Õpikeskkond: Projekti läbiviimiseks peaks olema füüsiline ruum, kuhu õpilased saavad oma projekti planeerida, ent õppetöö ei ole piiratud ainult selle ruumiga, vaid see toimub vastavalt vajadusele näiteks mõnes muus kooliruumis, raamatukogus või virtuaalses ruumis. Vajalikud materjalid e-õppe jaoks koondame blogisse (võimalikuks alternatiiviks on õpihaldussüsteemid). Blogis on olemas kodused ülesanded ning kontakttundide materjalid puudujatele. Mahukamad materjalid paigutatakse Google Drive’i kausta ja lingitakse blogisse. Õpilased esitavad enda tööd õpetajaga jagatud Google Drive’i kausta.

Õpikeskkonna joonis: https://drive.google.com/open?id=1NHpeG63gQkWQxXcnA1byba9UnXWr7i09

Link blogi prototüübile: https://tulevikuklassiruumiproto.blogspot.com.ee/

Projektil peaks olema koordineeriv õpetaja (soovitavalt haridustehnoloogia taustaga), kes võib vastavalt vajadusele kaasata õpetamisse ka teisi isikuid (näiteks emakeele õpetaja). Tehnilistest vahenditest peab kõigil osapooltel olema võimalik kasutada arvutit. Õppetöös kasutatav tarkvara (Google Docs, Sketchup) on vabavaraline.

Kursuse struktuur

Kursuse ülesehitus järgib Merrilli “kivike tiigis” mudelit. Kursus on jagatud neljaks teemaks ja neljaks terviktegumiks.

Teemad:

 1. Õppimine ja ruum ning tulevikutrendid haridustehnoloogias
 2. Uuringu läbi viimine
 3. Eelarvestamine
 4. 3D-modelleerimine

Tegumid:

 1. Ekskursioon HITSA Nutiklassi
 2. Klassiõhtu organiseerimine
 3. Kooli populaarseima klassiruumi valimine, tutvustamine koolilehes ning modelleerimine
  (Terviktegum: Tuleviku klassiruumi projekt)

Teemade ja tegumite suhteid kajastab järgmine tabel:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yNLOnnuNnUVNXcBCIIWXI9by1zlBF92_T9I5CJs3kLE/edit?usp=sharing

Teema 1: Õppimine ja ruum ning tulevikutrendid hariduses (Kristo S).

Õpiväljundid. Teema lõpuks õpilane:

 • kirjeldab oma sõnadega, kuidas õpiruum mõjutab õppimist (mõistmise tasand, mõiste)
 • võrdleb erinevaid tuleviku klassiruumi lahendusi (analüüsi tasand, mõiste)
 • leiab etteantud teemal värske teadusartikli ja viitab sellele (rakendamise tasand, protseduur)
 • kirjutab grammatiliselt ja stiililiselt korrektse ajaleheartikli (rakendamise tasand, protseduur/reegel)

Teema haakub tegumitega 1 ja 3. Tegumis 1 õpilased külastavad HITSA nutiklassi Akadeemia teel, kus tutvuvad reaalelulise näitega tuleviku klassiruumist. Külastusest kirjutatakse ka artikkel. Samuti kirjutatakse artikkel populaarseima klassiruumi valimisest, kus panevad valituks osutunud klassiruumi konteksti ja võrdlevad sellega, mida nad on lugenud õppimise ja ruumi suhetest ning tulevikutrendidest haridustehnoloogia vallas.

Teema õppestrateegia leiab siit: https://leplanner.net/#/scenario/5a0acea180bcb1ef0a17eee6

Teema 2: Uuringu läbi viimine (Keit K).

Õpiväljundid. Teema lõpuks õpilane:

 • mõistab küsimustiku tegemise põhimõtteid (mõistmise tasand)
 • loob veebipõhise küsitluse Google Formis (rakendamise tasand)
 • määrab vastamise tähtaja ja korraldab lingi jagamise (rakendamise tasand)
 • analüüsib tulemused ning teavitab neist (analüüsi tasand, protseduur)

Teema haakub tegumitega 1, 2 ja 3. Tegumis 1 küsitlevad ekskursioonile minejaid, et mida nad soovivad ekskursioonil teha (piiratud vastajate hulk, küsimused lihtne koostada). Tegumis 2 küsitlevad klassi õpilasi, et mida nad soovivad klassiõhtul teha (keerulisemad küsimused, rohkem vastajaid). Tegumis 3 küsitlevad kooli õpilasi, et milline on nende lemmikklass (palju vastajaid, lihtne küsimus, keerulisem analüüs)

Teema õppestrateegia leiab siit: https://beta.leplanner.net/#/scenario/5a3b683980bcb1ef0a1801a1

Teema 3: Eelarvestamine (Catlyn K).
Õpiväljundid. Teema lõpuks õpilane:

 • koostab plaanitavate ostude nimekirja (protseduur)
 • uurib välja ostetavate asjade hinnad (faktid)
 • sisestab õiged andmed ja valemid tabelarvutusprogrammi (protseduur/reegel)
 • analüüsib vajalikud ostud ja koostab lõpliku eelarve (analüüs/protseduur)

Teema seostub tegumitega 1 ja 2. Tegumis 1 eelarvestavad klassiekskursiooni; tegumis 2 eelarvestavad klassiõhtu;

Teema õppestrateegia leiab siit:
https://leplanner.net/#/scenario/5a103b2b80bcb1ef0a17f056

Teema 4: Projekteerimise tarkvara õpe

Teema seostub tegumitega 2 ja 3. Tegumis 2 õpilased planeerivad klassiõhtu jaoks laudade paigutuse; tegumis 3 õpilased mõõdistavad ja mudeldavad küsitluses populaarseimaks osutunud klassiruumi.

Tegumite ülevaade

1. Ekskursioon HITSA klassi

 • Planeeritakse külaskäik HITSA klassi
 • Küsitletakse minejaid, et mida nad soovivad seal veel teha, näiteks külastada Mektoryt jne.
 • Koostatakse reisi eelarve
 • Reisist ja õpitust kirjutatakse artikkel

2. Klassiõhtu

 • Planeeritakse klassiõhtut.
 • Küsitletakse klassi õpilasi, et mida nad soovivad klassiõhtul teha ja mida süüa-juua
 • Koostatakse klassiõhtu eelarve küsitluse põhjal

3. Populaarseima klassiruumi valimine

 • Koostatakse küsitlus, kus terve kooli õpilastelt küsitakse, et milline klassiruum neile kõige enam meeldib koolis
 • Küsitluste tulemustest kirjutatakse artikkel koos teadmistega tulevikuklassiruumist
 • Mõõdetakse ja joonestatakse klassiruum planeerimistarkvarasse

Kursuse hindamine ehk evalvatsioon: https://docs.google.com/a/tlu.ee/document/d/10uJCytKrESC_3d01s144cz3ErOJksyQ8JEmrH2Vm2Mc/edit?usp=sharing

(https://kristosiigedutech.wordpress.com/2017/12/28/oppedisaini-alused-hindamise-kava/)

Näiteid õpisüsteemidest

Üheks toredaks keskkonnaks on Quizlet, kus saab õppida võõrsõnu või mõisteid. Ise olen seda kasutanud oma lastele võõrsõnade õppimiseks. Olen teinud siis iga peatüki kohta oma sõnade seti, kuigi seal on olemas ka juba valmis tehtud sõnavaraga sette, kuid lihtsam on olnud ise teha kui hakata otsima, et kas sama asi on juba olemas. Seega saab ise tehes sisestada mõlemas keeles sõnad ja ka pildid, kui soovi on ning siis mänguliselt jätta sõnad meelde. Alguses näiteks lihtsalt kuulates ja vaadates kaartide eri külgi, hiljem juba mänguliselt paare kokku vedades või testi tehes. On nii õige-vale vastuseid kui vaja ise kirjutada õige sõna. Laps saab ise valida, kuida ta sõnu õpib ja mis võimalusi kasutab.

Keskkond on olemas ka telefoni äppina, kuid minu lastele meeldib arvutiga õppimine kõige rohkem. Õppimise käigus saab õppija tagasisidet, mis sõnadega ta veel eksib ja mis on juba selgeks saanud.

Seoses koodikirjutamise nädalaga kasutasime oma 4. klassidega sellist keskkonda nagu studio.code.org, kus saab mänguliselt lahendada ülesandeid ja samas õppida koodi kirjutama. Proovisime ära vihaste lindude mängu Angry Birds ja seejärel Minecrafti. Esimene oli suhteliselt samasisulise tegevusega, aga Minecraftis oli sees juba erinevaid tegevusi ja tuli hoolega jälgida õpetust, mida on teha vaja ja seejärel oma käsklused paika panna, et programm õigesti tööle hakkaks. Mäng oli täitsa jõukohane ja tundus, et ka lastele põnev ja huvitav, sest koodi kirjutati suure süvenemisega. Vahepeal sai mõni nutikam käia teistele abiks, kui oli vaja mingi raskem koht mööda saada. Mängu lõpus sai omale tunnistuse välja printida. Tore oli ka see, et mängida sai eesti keeles, kuigi mõned jätsid ka inglise keele peale, sest arvasid, et saavad hakkama.

 

4. loengu reflektsioon (õppedisain)

Õpisüsteemi hindamine ehk evalvatsioon. Merrilli mudelis puudub evalvatsioon, teistes on olemas.

Levinuim disaini üldmudel on ADDIE (HT magistritööde seas kõige popim, samas väga lihtne.):

 • A – Analysis, analüüs. Analüüsitakse õppijate hetketaset, vajadusi, individuaalseid eripärasid. Aga ka ainevaldkonda, õppekava, pädevusnõudeid vms.
 • D – Design, disain. Kavandatakse kursuse/mooduli/programmi eesmärgid, üldine struktuur, õppemeetodid, ülesanded, hindamiskriteeriumid jms.
 • D – Development, arendus. Arendatakse õppematerjalid, õpikeskkond, testid jms.
 • I – Implementation, kursuse elluviimine praktikas.
 • E – Evaluation, formatiivne ja/või summatiivne evalvatsioon. Evalveeritakse kursuse disaini ja õpetamise kvaliteeti, eesmärgiga parendada kursuse disaini.

Dick & Carey mudel. Alustatakse lõpptestist, et lähtuvalt sellest tuleb mõelda stateegia ja valmistada materjalid.

Kirkpatricku mudel. Lisas mudelisse ROI (return of investments) kui palju raha kulus koolitustele ja kui palju see tagasi tõi (kui tõi).

Kirkpatrick (1959) evalvatsiooni tasemed:

 1. Reaktsioon: õppijate isiklik arvamus, tagasiside
 2. Õppimine: oodatud õpitulemuste saavutatus
 3. Käitumine: õpitu rakendamine töös/elus
 4. Tulemused: tõhusam töö

Paar kommentaari loengust õpingute hindamise osas:

 • Eel ja järeltest – võib tulla ootamatuid tulemusi ja eriti ei soovitata kasutada
 • Kontoll ja katserühm – ka ei soovita kasutada, võib tulla vastupidine tulemus ja seda raske selgitada
 • Käitumise tase – mõõdetakse nt 2 kuud peale koolitust või veel hiljem, kui on juba toimunud unustamine.
 • Evalvatsiooni tase – kas kõik peatükid on samas järjestuses tell show ask do, või on põnevamalt ja mitmekesisemalt.

Reflekteerimine Helen Barretti mudeli järgi (oodatakse ka meilt)

 • What? Mis juhtus?
 • So What? Ja mis siis? Mis sellest on oluline? Miks see siis oluline on?
 • Now What? Kuhu edasi? Sain teada seda aga vaja veel uurida seda ja teist. Kuidas hakkan ellu rakendama?

KODUS ANDA TAGASISIDE JAANUARIKS

 • Hinnake käesoleval kursusel õpitut Barrett’i kolme küsimuse abil (What? So what? Now what?), kasutades oma ajaveebi

Mida saad siit kaasa võtta, mag töö, palgatöö vms jaoks?

4. loengu reflektsioon (Innovatsioonitehnoloogia)

Meie neljas ja viimane kohtumisel rääkisime Tiddi innovatsioonimudelite põlvkondadest. Need on:

 1. Lineaarsed. St, et tehnoloogia surve ja turutõmme on tavaliselt omavahel seotud.
 2. Tagasisidestatud mudelid.
 3. Torustiku mudelid – sellised, mis jaotavad innovatsioonid organisatsiooni sees omaette nn silotornideks. On eri innovatstioonid eri osadele, kuid need ei puutu üksteisesse ja on eraldi mõõdetavad ja juhitavad. Huvituti, kuidas saab vastasmõjusid tekitada. Olid popid 1980. ja 19990. aastatel.
 4. Innovatsioonivõrgustikud. Need vaatavad ühest organisatsioonist kaugemale, sest ka nt üks kool ei ela oma mullis. Avatud innovatsioon ehk süsteemide koosvõime.

Rääkisime Innovatsiooni (küpsuse) auditist organisatsioonis.

Innovatsiooniportfoolio

Protsessi kihtideks löömine, nt oli vaid üks monopoolne firma, Eesti Telefon, kuid neid sunniti oma teenuseid eraldama ja tekitati võimalus teistele firmadele ka turule tulla.

Tasakaalustatud innovatsiooniportfoolio (Nagji & Tuff, 2012):

 • 70%: tuumik-innovatsioon, olemasolevate teenuste-toodete parendamine samale sihtrühmale
 • 20%: laiendav innovatsioon, laienemine uutesse sektoritesse, sihtrühmadele
 • 10%: transformeeriv innovatsioon, purustav/piireületav innovatsioon sihtrühmale, mida pole veel olemas, uue turuniši loomine

2. loengu reflektsioon (Innovatsioonitehnoloogia)

Mingil imelikul kombel ei olegi siin veel 2. loengu kokkuvõtet, kuigi olin kindel, et see on juba ammu tehtud. Aga mis seal ikka, vaatan oma märkmed üle ja kordan varasema siis nüüd üle, eks ongi põnevam.

Loengu alguses saime praktilise ülesande teha innovaatiline lahendus 5 eseme põhjal (Riidepuu, konservikarp, pesunöör, sool, kelluke). Mõtteid tuli igasuguseid, mõni kõlas isegi asjana, mida võiks kasutada.

Seejärel arutlesime digi-innovatsioonist õppevara valdkonnas. HTM kohustab kirjastusi välja andma digiõpikuid, nt

 • eÕpik.ee (Maurus)
 • Opiq.ee (Avita)
 • Foxcademy.com (mobla rakendus)
 • Tebo.me õpiveeb (õpetajate kogukond)
 • Avita e-tunni asjad on olemas ka opiq.ee-s
 • Koolibri õpikud on I-bookidena

Tebo õpiveeb – iga õpetaja võib regada ja hakata oma materjale looma. Kui sinu loodud asjad muutuvad kasutajate seas populaarseks, siis võid hakata raha saama.

Rühmaülesandeks ja kodutööks soovitati kasutada Trello.com keskkonda. Kokkuvõtte paneb 1 inimene blogisse ja jagab lingi eDidaktikumi ülesannete juurde. Organisatsiooni kirjeldus ja konkreetne digiinnovatsiooni idee selle organisatsiooni kontekstis. 

3. loengu kokkuvõte (Innovatsioonitehnoloogiad)

Ka sellesse loengusse ma haiguse tõttu kohale ei jõudnud, kuid teen kokkuvõtte slaidide ja kaaslaste postituste põhjal.

Loengus keskenduti innovatsiooni omaksvõtule ja -levikule. Üle korrati Rogersi (1962) innovatsiooni difusioon (pilt võetud loenguslaidilt)

Jooniselt on näha, kuidas inimesed innovatsiooniga kaasa lähevad, alguses mõned, siis suurem mass ja lõpuks viivitajad. Viivitajate hulgas on ka vastutöötajaid, kes polegi huvitatud innovatsiooniga kaasa minemisest. Innovaatorid saavad teada innovatsioonist ja seejärel nad jätavad kohe kaks etappi vahele ja asuvad kasutuselevõtmisele, teistel läheb kauem (varajased omaksvõtjad, varajane enamus). Saime teada, et palju algatatud innovatsioone sureb Moore’i kuristikku, st, et nendega ei lähe kaasa piisavalt palju inimesi.

Mõõtmisinstrumentide tutvustuses meenutati, et iga instrumendi kaks põhitunnust on reliaablus (st usaldusväärsus, kas mõõdab asja õigesti) ning valiidsus (kas mõõdab seda, mida ta väidab end mõõtvat ehk mõõdab õiget asja).

Kultuurimuutus kui amööbi kulg (pilt võetud loenguslaidilt)

Edasi tuli ühine mäng, kus igaüks sai omale rolli ja mõni jäi ka asja vaatlejaks. Rollid olid:

 • Uuendaja: uute ideede allikas, käivitaja
 • Muutusagent: ideede populariseerija, vahendaja
 • Kaasamineja: uuenduste varane omaksvõtja
 • Peavool: neutraalsed uuenduste suhtes
 • Pidurdaja: muutused on ebamugavad
 • Reaktsionäär: aktiivne vastuvõitleja, omad huvid
 • Ikoonipurustaja: “vana korra” kibe vastane

Loengu lõpus tegeleti edasi rühmatööga.

3. tunni reflektsioon (Õppedisaini alused)

Kolmanda loengu ajal olin haige ja ise kohale ei jõudnud, aga õnneks on olemas esitlus ja kursusekaaslaste blogid, kus on näha, mis teemadel arutleti.

Meelde on tuletatud Merrilli Kivike-Tiigis mudelit ning Merrilli õpitulemuste taksonoomiat. Üheskoos on üle vaadatud ka osiste analüüs ja teadmuste liigid.

 • TELL, SHOW, ASK ja DO osised

Ülesandepõhine strateegia:

 1. esitle (SHOW) tervikülesannet/juhtumit (whole task)
 2. (TELL) seonduvaid teadmuse osiseid (mõisted, protseduurid)
 3. Demostreeri (SHOW) ülesande/juhtumi lahendust
 4. Esitle (SHOW) alternatiivset (keerukamat) ülesannet/juhtumit
 5. Õppijad rakendavad eelmise juhtumi kogemust uue juhtumi peal (DO)
 6. Esitle (SHOW) täiendavaid osiseid ja kontrolli nende mõistmist (ASK)
 7. Demonstreeri (SHOW) täiendavate osiste lahendusi
 8. Korda samme 4 – 7, kuni õppijad tulevad tervikülesandega ise toime

Tunni lõpus tehti edasi oma grupitööd.